Comfort creators
Rups was vooral een vlinder in transitie
Integrale gebiedsontwikkeling met duurzame energie als katalysator

Integrale gebiedsontwikkeling met duurzame energie als katalysator

Integrale blik op vele claims op het buitengebied Er stapelen zich nogal wat crisis op in deze tijd, waarvan een deel ook een sterke ruimtelijke en economische impact heeft. Denk aan wonen, energie en het bereiken van de vele doelen uit het Landelijk Programma Landelijk Gebied. Voor de gemeente Beesel ondersteuning in de advisering rondom de verschillende ruimtelijke (gebieds)processen.

Energie als katalysator

Denk aan stellingname in het kader van de provinciale uitwerking in kader van Programma Landelijk Gebied, het opstarten van een ruimtelijk transitieproces in een zoekgebied voor wind- en zonne-energie, het verkennen van kansen bij de komst van een H2-backbone of de Rhine Delta Corridor. Hoe kunnen actoren in het gebied mede vorm geven aan hun eigen toekomstperspectief en kunnen we daarnaast de transitie naar een meer ecologisch en extensief ruimtegebruik bewerkstelligen.

Regionaal samenwerken, alleen ben en kun je niets

Om deze rol goed in te kunnen vullen helpt het om te investeren in regionale samenwerking in de vorm van de RES Noord- en Midden-Limburg. Als lid van de Ontwikkelgroep Energiesysteem agenderen we de regionale vraagstukken. Het is wel duidelijk dat we moeten schakelen tussen schalen: de (inter)nationale hoofdinfrastructuur, regionaal grote vragers en aanbieders bij elkaar brengen en tegelijkertijd het initiatief van onderop koesteren. Energie kan een katalysator zijn, maar bij het ontbreken ervan ook een gamestopper. Denk aan de netcongestie die het bedrijven die willen uitbreiden, nieuw vestigen of willen terugleveren langdurig in de wacht zet. 

Smartgrid om lokale bedrijven toekomstperspectief te blijven geven?

Binnen de gemeente Beesel initieer ik momenteel een verkenning om te kijken wat lokale bedrijven elkaar te bieden als er in gezamenlijkheid op een bedrijventerrein gekeken wordt naar de energievraag, de infrastructuur, de contractvorming en mogelijk daarin ruimte ontdekken om elkaar in tijden van congestie toch verder te helpen. Wordt vervolgd.